ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αναβολεκτομή / αναβολοτομή (ωτοσκλήρυνση)
 • Τυμπανοπλαστική (χρόνια μέση ωτίτιδα με ρήξη)
 • Εκκριτική μέση ωτίτιδα
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Χολοστεάτωμα ωτός
 • Ακουστικό νευρίνωμα
 • Όγκος μέσου – έξω ωτός
 • Αφαίρεση εξοστώσεων ΕΑΠ
 • Αφαίρεση οστεώματος ΕΑΠ
 • Ρήξεις τυμπάνου / Χρόνια μέση ωτίτιδα
 • Μαστοειδίτιδα
 • Φλεγμονές έξω ακουστικού πόρου
 • Βαρηκοία οξεία
 • Φλεγμονές μέσου ωτός
 • Πρεσβυακουσία
 • Νόσος Meniere
 • Αιφνίδια βαρηκοία
 • Παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως
 • Αιθουσαία νευρίτιδα
 • Αυτοάνοσες νόσοι ωτός
 • Εμβοές συνεχείς
 • Εμβοές σφύζουσες
 • Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα
 • Ακουστικό τραύμα
 • Ωταιμάτωμα – Φλεγμονή πτερυγίου ωτός

 • Πολύποδες λάρυγγος
 • Κομβία φωνητικών χορδών (οζίδια ή όζοι)
 • Βράγχος φωνής (οξύ ή χρόνιο)
 • Οίδημα Reinke
 • Δυσφωνίες
 • Όγκοι λάρυγγος (καλοήθεις ή κακοήθεις)
 • Λαρυγγίτιδα
 • Κατάποση ξένου σώματος

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Καυτηρίαση κογχών
 • Αποτυχημένο χειρουργείο για σκολίωση διαφράγματος
 • Κάταγμα ρινός (μετατραυματικό, μετά από τροχαίο κλπ)
 • Πολύποδες ρινός
 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
 • Αιμάτωμα διαφράγματος
 • Όγκοι ρινοφάρυγγος
 • Παραρρινοκολπίτιδες (ιγμορίτιδα, ηθμοειδίτιδα, μετωπιαία κολπίτιδα και σφηνοειδίτιδα)
 • Αλλεργική ρινίτιδα
 • Αγγειοκινητική – ιδιοπαθής ρινίτιδα
 • Όγκοι ρινός
 • Συμφύσεις ρινός(μετεγχειρητικές – μετατραυματικές)
 • Διάτρηση διαφράγματος

Χειρουργική
 • FESS, Functional Endoscopic Sinus Surgery
 • Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων
 • Mini FESS, mini Functional Endoscopic Sinus Surgery
 • Ελάχιστης επεμβατικότητας Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων
 • Ρινικοί πολύποδες
 • Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα
 • Οξεία παραρρινοκολπίτιδα με επιπλοκές
 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
Διαγνωστική
 • Ζάλη – Ίλιγγος
 • Νυσταγμός
 • Νυσταγμογράφημα
 • Προκλητά δυναμικά
 • Ακοόγραμμα – Τυμπανόγραμμα
 • Ομιλητική ακοομετρία
 • Ακουστικό αντανακλαστικό
 • Βαρηκοία
 • Open field ακοομετρία (ανοικτού πεδίου)
 • Εμβοές
 • Δύσπνοια – Καταρροή
 • Ροχαλητό
 • Βράγχος φωνής (οξύ ή χρόνιο)
 • Αφωνία
 • Λαρυγγοσκόπηση
 • Άλγος – λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού
 • Ενδοσκόπηση ρινός – παραρρινίων
 • Ενδοσκόπηση γλώσσας, σταφυλής, καμαρών
 • Διερεύνηση ροχαλητού και υπνικής άπνοιας

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Λειτουργική ρινοπλαστική
 • Διεύρυνση ρινικής βαλβίδας
 • Αντιμετώπιση φαινομένου Collapse
 • Αφαίρεση αδενοειδών (κρεατάκια)
 • Πολύποδες ρινός/ παραρρινίων
 • Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα
 • Φαρυγγουπερώιος πλαστική
 • Εκτομή τμήματος σταφυλής
 • Ενδοσκόπηση ρινός & ρινοφάρυγγος
 • Ενδοσκόπηση στόματος & στοματοφάρυγγος

 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (Κρεατάκια)
 • Μέση ωτίτιδα παιδιών – Υγρό πίσω από το τύμπανο
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Χολοστεάτωμα ωτός
 • Τυμπανοπλαστική (χρόνια μέση ωτίτιδα με ρήξη)

 • Ωτίτιδες εξωτερικές & μέσες
 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής (κρεατάκια)
 • Ροχαλητό
 • Συλλογή υγρού στο μέσω ούς πίσω από το τύμπανο
 • Ρινίτιδες & ιγμορίτιδες
 • Βαρηκοία
 • Αμυγδαλίτιδες Συγγενή προβλήματα (π.χ πεταχτά αυτιά)
 • Ακοομετρία τονική ή ελεύθερου πεδίου(βαρηκοία)
 • Τυμπανομετρία(κρεατάκια, υγρό πίσω από το τύμπανο)
 • Ακουστικά αντανακλαστικά(βαρηκοία)
 • Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα(κρεατάκια, υγρό στο μέσο ους, ξένο σώμα)
 • Ενδοσκόπηση ωτός(ρήξη, ωτίτιδα, ξένο σώμα)
 • Ενδοσκόπηση λάρυγγα(λαρυγγίτιδα, συγγενείς διαμαρτίες, θηλώματα λάρυγγα)